Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 2A Unit 6 trang 104 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B57.2. Read and look. Listen and circle. Write. TR: B58.3. Make the cards. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B57

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

Is this your robot?

Yes, it is.

Dịch:

Đây là con người máy của bạn phải không?

Vâng, là nó.

Is this your teddy bear?

No, it isn’t.

Dịch:

Đây là gấu bông của bạn phải không?

Không, không phải.


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Is this + số ít ?   (Đây là ___ phải không?)

Yes, it is.           (Vâng,là nó.)

No, it isn’t.        (Không, không phải.)

Bài 2

2. Read and look. Listen and circle. Write. TR: B58

(Đọc và nhìn. Nghe và khoanh tròn. Viết.)


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

1.

2.


Bài 3

3. Make the cards. Ask and answer.

(Làm thành những tấm thẻ. Hỏi và trả lời.)


Phương pháp giải:

Phương pháp: 

Làm  thành nhiều tấm thẻ với mỗi thẻ là tương ứng với hình về vật liên quan đến những món đồ chơi

(robot, teddy bear, doll, puppet, ball, kite, top, yo-yo, train, bike, car, truck, puzzle, drum, plane …). Một

bạn lật thẻ , hỏi và dùng mẫu câu “Is this your ___?”, một bạn trả lời. Nếu đúng trả lời “Yes, it is.”, sai là

“No, it isn’t.”

Ví dụ, một bạn lật thẻ và hỏi “Is this your teddy bear?”. Bạn còn lại trả lời “Yes, it is.”


Quảng cáo
close