Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 2B Unit 1 trang 25 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Look. Listen and circle. 3. Make the cards. Say and play.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

There is a book. (Có một quyển sách.)

There are two pens. (Có hai cây bút mực.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Look. Listen and circle.

(Nhìn. Nghe và khoanh tròn.)

Bài 3

3. Make the cards. Say and play.

(Tạo những tấm thẻ. Nói và chơi.)

Phương pháp giải:

Cách chơi: Làm 5 tấm thẻ và ghi vào thẻ bất kì số từ 1 đến 5. Mỗi tấm thẻ sẽ là hình của một đồ vật và số vật tùy người làm thẻ. Người chơi sẽ chọn 1 số bất kì và đoán. Ví dụ, một bạn sẽ chọn số 1 và đoán “Number 1. There is a chair.”, một bạn khác sẽ chọn số 2 và đoán “Number 2. There are three clocks.” 

Quảng cáo
close