Tiếng Anh lớp 3 Value Unit 1 trang 30 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Think. What do you do in school? 3. Share.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

Work hard in school.

(Học tập chăm chỉ ở trường.)

I listen. I talk. I write. I work hard in school.

(Tôi lắng nghe. Tôi trò chuyện. Tôi viết. Tôi học tập chăm chỉ ở trường.)

Bài 2

2. Think. What do you do in school?

(Suy nghĩ. Bạn làm gì khi ở trường?)


Lời giải chi tiết:

I listen. I talk. I help. I work hard in school.

(Tôi lắng nghe. Tôi trò chuyện. Tôi giúp đỡ. Tôi học tập chăm chỉ ở trường.)

Bài 3

3. Share. 

(Chia sẻ.)

Lời giải chi tiết:

I read. I draw. I sing. I work hard in school.

(Tôi đọc. Tôi vẽ. Tôi hát. Tôi học tập chăm chỉ ở trường.)

Quảng cáo
close