Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2A Unit 7 trang 120 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B77.2. Point and say.3. Do. Guess and say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B77

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

curly hair: mái tóc xoăn

straight hair:mái tóc thẳng

round eyes: đôi mắt tròn

strong arms: hai cánh tay khỏe

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Do. Guess and say.

(Làm. Đoán và nói.)

Cách chơi: 

Một bạn sẽ dùng hành động để diễn tả, một bạn sẽ nhìn, cố gắng đoán và nói đó là gì.

Ví dụ, một bạn sẽ diễn tả, một bạn đoán “You have round eyes.”


Quảng cáo
close