Tiếng Anh lớp 3 Value Unit 2 trang 44 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat.2. Think. What do you see?3. Share.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Lời giải chi tiết:

Bài nghe:

Enjoy nature. (Thưởng thức cảnh thiên nhiên)

I like the river. It’s green. (Tôi thích sông. Nó màu xanh lá.)

I enjoy nature. (Tôi thưởng thức cảnh thiên nhiên.)

Bài 2

2. Think. What do you see?

(Suy nghĩ. Bạn nhìn thấy gì?)

Lời giải chi tiết:

I see trees. They’re green. (Tôi thấy cây cối. Chúng màu xanh lá cây.) 

 

I see rocks. They are white. (Tôi thấy những tảng đá. Chúng màu trắng.)

I see water. It's green. (Tôi thấy làn nước. Nó màu xanh lá cây.) 

I see a man. (Tôi thấy một người đàn ông.) 

Bài 3

3. Share. 

(Chia sẻ.)

Lời giải chi tiết:

I see rocks and mountains. (Tôi thấy những tảng đá và những ngọn núi.)

 

They’re white. I enjoy nature. (Chúng màu trắng. Tôi thưởng thức cảnh thiên nhiên.)

Quảng cáo
close