Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1B Unit 1 trang 21 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Look. Listen and circle. 3. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

What is it? (Nó là cái gì?)

It’s a pencil. (Nó là bút chì.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Look. Listen and circle.

(Nhìn. Nghe và khoanh tròn.)

Bài 3

3. Ask and answer.

(Hỏi  và trả lời.)

What is it? (Nó là cái gì?)

It’s a map. (Nó là một tấm bản đồ.)

Lời giải chi tiết:

What is it? (Nó là cái gì?)

It’s a crayon. (Nó là một cây bút màu sáp.)

***

What is it? (Nó là cái gì?)

It’s paper. (Nó là giấy.)

***

What is it? (Nó là cái gì?)

It’s a clock. (Nó là một cái đồng hồ.)

***

What is it? (Nó là cái gì?)

It’s a pen. (Nó là một cây bút mực.)

Quảng cáo
close