Tiếng Anh lớp 3 Vocabulary 2B Unit 6 trang 103 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. TR: B56.2. Point and say.3. Say and draw.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat. TR: B56

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Bài nghe:

a game: trò chơi, thiết bị trò chơi cầm tay

a puzzle: trò chơi ghép hình

a drum: cái trống

a plane:máy bay

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và nói.)


Bài 3

3. Say and draw.

(Nói và vẽ.)


Phương pháp giải:

Phương pháp: 

*Vẽ một vật mà người bạn muốn có.

Ví dụ, một bạn nói muốn có cái trống “I want a drum.”, bạn kia sẽ phải vẽ  cái trống và nói “Ok.”


Quảng cáo
close