Tiếng Anh lớp 3 Classroom Language (A) trang 6 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Listen, point and say. 3. Say and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

listen: nghe

read: đọc

point: chỉ

say: nói

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Listen, point and say.

(Nghe, chỉ và nói.)


Câu 3

3. Say and do.

(Nói và làm theo.)

Quảng cáo
close