Tiếng Anh lớp 3 Language Focus 1B Unit 2 trang 35 Explore Our World

1. Look and listen. Repeat. 2. Look. Listen and circle. 3. Look. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and listen. Repeat.

(Nhìn và nghe. Nhắc lại.)

Phương pháp giải:

- What is it?  (Nó là cái gì?)

   It’s ___.     (Nó là ___.)

- What are they?  (Chúng là gì?)

   They’re ___.     (Chúng là ___.)

Lời giải chi tiết:

What is it? (Nó là cái gì?)

 

It’s a tree. (Nó là một cái cây.)

 

What are they? (Chúng là gì?)

They’re rocks. (Chúng là những tảng đá.)

Bài 2

2. Look. Listen and circle.

(Nhìn. Nghe và khoanh tròn.) 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Look. Ask and answer.

(Nhìn. Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

- What is it?  (Nó là cái gì?)

   It’s ___.     (Nó là ___.)

- What are they?  (Chúng là gì?)

   They’re ___.     (Chúng là ___.)

Lời giải chi tiết:

What are they? (Chúng là gì?)

They’re pet dogs. (Chúng là những con chó thú cưng.)

 

What is it? (Nó là cái gì?)

It’s a river. (Nó là con sông.)


What is it? (Nó là cái gì?)

It’s a tree. (Nó là một cái cây.)

 

What are they? (Chúng là gì?)

They’re rocks. (Chúng là những tảng đá.)

Quảng cáo
close