Tiếng Anh lớp 3 Text B Unit 3 trang 61 Explore Our World

1. Listen and read. 2. Write and share. 3. Draw and write about your family. Write 10 – 20 words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Lời giải chi tiết:

My father is tall. My mother is short. My sister is small. She’s four.

(Bố của tôi cao. Mẹ của tôi thấp. Em gái tôi nhỏ xíu. Em ấy được 4 tuổi.)

Bài 2

2. Write and share.

(Viết và chia sẻ.)

Phương pháp giải:

*Viết một số từ để nói về những người trong gia đình mình. Sau đó hỏi bạn của mình để ghi lại thông tin về những thành viên trong gia đình bạn ấy vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Draw and write about your family. Write 10 – 20 words. 

(Vẽ và viết về gia đình bạn. Viết khoảng 10 – 20 từ.)


Lời giải chi tiết:

I’m Lan. My family is small. There are four people in my family. I have one sister and no brothers. My father is tall. My mother is short, but she is beautiful. My sister is young and beautiful. I love my family.

(Tôi là Lan. Gia đình tôi nhỏ. Có 4  người ở trong gia đình. Tôi có 1 chị gái và không có anh em trai. Bố tôi cao. Mẹ tôi thấp, nhưng bà ấy đẹp. Chị của tôi trẻ trung và xinh đẹp. Tôi yêu quý gia đình mình.)

Quảng cáo
close