Tiếng Anh lớp 3 Stop And Check 1B trang 48 Explore Our World

1. Look. Listen and circle.2. Read and draw lines.3. Reorder the words. Write the sentences.4. Ask and answer.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look. Listen and circle.

(Nhìn. Nghe và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Read and draw lines.

(Đọc và vẽ đường thẳng.)

Lời giải chi tiết:

1. b

   Where is the bird? (Con chim ở đâu?)

   It’s in the tree. (Nó ở trong cái cây.)

2. a

   How many crayons? (Có bao nhiêu bút màu sáp?)

   Four. (Bốn.)

3. d

    Is it a butterfly? (Nó có phải con bướm không?)

    No, it isn’t. It’s a flower. (Không, không phải. Nó là một bông hoa.)

4. c

   Where are the pencils? (Những cây bút chì ở đâu?)

   They’re on the desk. (Chúng nằm trên bàn.)

Bài 3

3. Reorder the words. Write the sentences.

(Sắp xếp lại trật tự các từ. Viết thành câu hoàn chỉnh.)

Lời giải chi tiết:

1. There is a book on the desk. (Có một quyển sách ở trên bàn.)

2. Where is the dog? (Con chó ở đâu?)

3. The cloud is in the sky. (Đám mây ở trên bầu trời.)

4. There are two birds in the bush. (Có 2 con chim ở trong bụi cây.)

Bài 4

4. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

What color is it?  (Màu gì đây?)

It’s ____.           (Màu ______.)

Lời giải chi tiết:

What color is it?  (Màu gì đây?)

It’s green. (Màu xanh lá.)

Quảng cáo
close