Toán lớp 3 trang 26 - Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Đặt tính rồi tính 1 221 x 4. Trong kho có 10 000 kg gạo. Người ta dùng 6 xe để chuyển gạo trong kho đến các cửa hàng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả phép nhân với số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

- Để tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

>, <, =?

a) 1 080 x 9 .?. 1 020 x 9

b) 2 x 1 000 x 5 .?. 1 000 x 2 x 5

c) 2 400 x 2 .?. (200 + 4 000) x 2

Phương pháp giải:

Quan sát hoặc tính giá trị của từng biểu thức rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Tìm giá trị thích hợp của mỗi biểu thức.

Phương pháp giải:

Tính giá trị của từng biểu thức rồi nối với kết quả của chúng:

- Biểu thức chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, Thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta thực hiện phép tính ở trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 800 x 4 + 1 800 = 3 200 + 1 800

                               = 5 000

b) 2 700 x 3 – 5 100 = 8 100 – 5 100

                                 = 3 000

c) (1 200 + 300) x 6 = 1 500 x 6

                                 = 9 000

d) 10 000 – 1 600 x 5 = 10 000 – 8 000

                                   = 2 000

Ta có kết quả như sau:

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Trong kho có 10 000 kg gạo. Người ta dùng 6 xe để chuyển gạo trong kho đến các cửa hàng. Biết mỗi xe chở 1 500 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số kg gạo mà 6 xe đã chở = Số kg gạo 1 xe chở x 6

Bước 2: Số gạo còn lại trong kho = Số gạo trong kho - Số gạo mà 6 xe đã chở đến các cửa hàng.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 10 000 kg gạo

Chở hàng: 6 xe

Mỗi xe: 1 500 kg gạo

Còn lại: … ? kg gạo

Bài giải

6 xe chở số kg gạo đến các cửa hàng là:

1 500 x 6 = 9 000 (kg)

Trong kho còn lại số kg gạo là:

10 000 – 9 000 = 1 000 (kg)

Đáp số: 1 000 kg gạo.

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Hôm qua bạn Nam đã uống 1 $\ell $ nước và 2 chai nước, mỗi chai 500 ml. Hỏi hôm qua bạn Nam đã uống bao nhiêu lít nước?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính lượng nước trong 2 chai nước.

Bước 2: Tính số lít nước bạn Nam đã uống trong ngày hôm qua.

Lời giải chi tiết:

Lượng nước có trong 2 chai là

500 x 2 = 1 000 (ml)

Đổi 1 000 ml = 1 $\ell $

Hôm qua bạn Nam đã uống số lít nước là:

1 + 1 = 2 ($\ell $)

Đáp số: 2 $\ell $ nước

Vui học

Video hướng dẫn giải

Chỉ đường cho bạn Gấu đi theo các phép tính có kết quả lớn hơn 1 000 để tìm được mật ong.

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả các phép tính rồi xác định đường đi theo các phép tính có kết quả lớn hơn 1 000.

Lời giải chi tiết:

Em tham khảo con đường dưới đây:

Quảng cáo
close