Toán lớp 3 trang 30 - Bài toán giải bằng hai bước tính - SGK Chân trời sáng tạo

Tuấn cắt được 14 lá cờ. Thu cắt được ít hơn Tuấn 5 lá cờ. Ở quê em có nhiều nhà nuôi ong mật. Trong vườn nhà ông ngoại có 71 thùng ong

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Hoàn thành tóm tắt và bài giải.

Tuấn cắt được 14 lá cờ. Thu cắt được ít hơn Tuấn 5 lá cờ. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu lá cờ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tìm số là cờ của Thu cắt được lấy số lá cờ của Tuấn trừ đi 5

Bước 2: Tìm số lá cờ 2 bạn cắt được lấy số lá cờ của Tuấn cộng với số lá cờ của Thu

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

 

Bài giải

Số lá cờ thu cắt được là

14 – 5 = 9 (lá cờ)

Số lá cờ cả hai bạn cắt được là

14 + 9 = 23 (lá cờ)

Đáp số: 23 lá cờ

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Ở quê em có nhiều nhà nuôi ong mật. Trong vườn nhà ông ngoại có 71 thùng ong, vườn của cậu Út ít hơn vườn của ông 16 thùng. Hỏi trong cả hai khu vườn có bao nhiêu thùng ong mật ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Số thùng ong của cậu Út = Số thùng ong của ông ngoại - 16

Bước 2: Số thùng ong trong cả hai khu vườn = Số thùng ong của ông ngoại + Số thùng ong của cậu Út

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Trong vườn nhà cậu Út có số thùng ong là

                    71 – 16 = 55 ( thùng)

Cả hai khu vườn có tất cả số thùng ong là

                     71 + 55 = 126 ( thùng )

                          Đáp số : 126 thùng ong mật

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Anh Minh đã lát được 27 viên gạch, Bác Dũng lát được nhiều hơn anh Minh 14 viên gạch. Hỏi cả hai người lát được bao nhiêu viên gạch?

Phương pháp giải:

- Số viên gạch bác Dũng lát được = Số viên gạch anh Minh lát được + 14

- Số viên gạch cả hai người lát được = Số viên gạch của bác Dũng + Số viên gạch của anh Minh

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Bác Dũng lát được số viên gạch là

27 + 14 = 41 ( viên )

Cả hai người lát được số viên gạch là

27 + 41 = 68 ( viên )

Đáp số: 68 viên gạch

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Chọn cách giải phù hợp với tóm tắt.

Phương pháp giải:

Quan sát tóm tắt rồi nêu bài toán phù hợp rồi nêu cách giải thích hợp.

Lời giải chi tiết:

+ Tóm tắt 1 có thể nêu bài toán như sau

Bể thứ nhất có 25 con cá, bể thứ hai ít hơn bể thứ nhất 5 con. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá?

+ Tóm tắt 2 có thể nêu bài toán như sau:

Bể thứ hai có 15 con cá, bể thứ nhất nhiều hơn bể thứ hai 10 con cá. Hỏi cả hai bể có bao nhiêu con cá?

Do đó Tóm tắt 1 ứng với cách giải B

            Toám tắt 2 ứng với cách giải A

Quảng cáo
close