Toán lớp 3 trang 19 - Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Câu nào đúng, câu nào sai? Tính nhẩm. Đặt tính rồi tính

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Câu nào đúng, câu nào sai?

a, 467 gồm 4 trăm, 6 chục và 7 đơn vị.

b, 599 là số liền trước của 600.

c, 835, 583, 358, 385 là các số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

a) Xác định các số trăm, số chục, số đơn vị rồi kết luận.

b) Số liền trước của một số thì bé hơn số đó 1 đơn vị.

c) So sánh các số có ba chữ số rồi kết luận.

Lời giải chi tiết:

a, Đúng.

b, Đúng.

c, Ta có 835 > 583 > 385 > 358 nên câu c sai.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

a, Tính nhẩm dựa vào bảng cộng trừ qua 10 trong phạm vi 20.

b, Tách các số thành số tròn chục rồi tính nhẩm.

c, Tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a, 7 + 9 = 16

   12 – 5 = 7

   18 – 9 = 9

b, 20 + 38 = 58

   54 – 20 = 34

   49 – 40 = 9

c, 900 – 500 + 200 = 400 + 200

                             = 600

520 + 70 – 90 = 590 – 90

                      = 500

280 – 60 – 220 = 220 – 220

                        = 0

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a, 185 + 362                      b, 917 – 530                      c, 29 + 305

Phương pháp giải:

Bước 1 : Đặt phép tính theo cột dọc các số ở cùng hàng đặt thẳng hàng với nhau.

Bước 2 : Tính từ phải qua trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

a) ..?.. - 51 = 43                  b) 207 - ..?.. = 84               c) 559 + ..?.. = 760

Phương pháp giải:

a, Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

b, Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

c, Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết:

a, .?. – 51 = 43

    43 + 51 = 94

 

b, 207 - .?. = 84

   207 – 84 = 123

 

c, 559 + .?. = 760

   760 – 559 = 201

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Giải các bài toán theo tóm tắt sau:

Phương pháp giải:

a, Để tìm tổng số con gà và con vịt ta lấy số con gà cộng với số con vịt.

b, Để tìm số vịt hơn số gà bao nhiêu con ta lấy số con vịt trừ đi số con gà.

Lời giải chi tiết:

a, Tổng số gà và vịt là

     61 + 97 = 158 (con)

b, Số con vịt nhiều hơn số con gà là

     97 – 61 = 36 (con)

                 Đáp số a, 158 con

                            b, 36 con

Bài 6

Video hướng dẫn giải

>, <, =

Phương pháp giải:

Thực hiện tính kết quả ở hai vế rồi điền dấu thích hợp vào dấu hỏi chấm.

Lời giải chi tiết:

Bài 7

Video hướng dẫn giải

Quan sát hình vẽ, viết một phép tính nhân và một phép chia.

Phương pháp giải:

Đếm số hình tròn ở mỗi cột và số cột có trong hình rồi viết phép nhân và phép chia thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy các hình tròn được chia đều vào 10 cột, mỗi cột có 2 hình tròn, vậy ta có phép tính:

         2 x 10 = 20

         20 : 2 = 10 (hoặc 20 : 10 = 2)

Bài 8

Video hướng dẫn giải

Ước lượng rồi đếm.

Ước lượng: Có khoảng .... con gà                Đếm: Có .....  con gà

Phương pháp giải:

Bước 1: Quan sát hình ảnh em thấy có 5 nhóm, mỗi nhóm khoảng 10 con gà như vậy để ước lượng số con gà ta lấy 5 nhân 10.

Bước 2: Đếm số con gà có trong bức ảnh.

Lời giải chi tiết:

Ước lượng: Có khoảng 50 con gà                Đếm: Có 47  con gà

Vui học

Video hướng dẫn giải

Số?

Mỗi xe chở 2 chú vịt. Để chở cùng lúc hết các chú vịt ở hình bên cần ..?.. chiếc xe.

Phương pháp giải:

Bước 1 : Đếm số chú vịt có trong hình.

Bước 2: Để tính số xe cần để chở hết chú vịt ta lấy tổng số vịt chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 xe chở:  2 chú vịt

? xe chở:  12 chú vịt

Bài giải

Để chở hết 12 chú vịt cần số xe là

12 : 2 = 6 ( xe )

Đáp số : 6 xe

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Có mấy cách để đi từ nhà An đến nhà bà?

Phương pháp giải:

Ta thấy từ nhà An đến điểm ở giữa có 2 cách đi. Từ điểm ở giữa đến nhà bà có 3 cách đi.

Do đó để tìm số cách đi từ nhà An đến nhà bà ta lấy 2 nhân 3.

Lời giải chi tiết:

Số cách để đi từ nhà An đến nhà bà là

2 x 3 = 6 ( cách )

Đáp số: 6 cách

Quảng cáo
close