Toán lớp 3 trang 18 - Tìm số bị chia, tìm số chia - SGK Chân trời sáng tạo

Tìm số bị chia. Số? Các bạn học sinh xếp thành hàng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

a) ..?.. : 8 = 2

b) ..?.. : 9 = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a,    ..?.. : 8 = 2

      2 x 8 = 16

b, ..?.. : 9 = 5

     5 x 9 = 45

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tìm số chia.

a) 18 : .?. = 2

b) 25 : .?. = 5

Phương pháp giải:

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

a, 18 : .?. = 2

    18 : 2 = 9

b, 25 : .?. = 5

    25 : 5 = 5

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Các bạn học sinh xếp thành hàng.

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số hàng ta lấy số bạn có tất cả chia cho số bạn mỗi hàng.

- Muốn tìm số bạn mỗi hàng ta lấy số bạn có tất cả chia cho số hàng.

- Muốn tìm số bạn có tất cả ta lấy số bạn mỗi hàng nhân với số hàng.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close