Toán lớp 3 trang 62 - Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Mỗi số được viết thành tổng nào? Một thư viện có 10 792 quyển sách. Trong đó sách lịch sử là 2 540 quyển

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Mỗi số được viết thành tổng nào?

Phương pháp giải:

Xác định số chục nghìn, số nghìn, số trăm, số chục, số đơn vị của mỗi số rồi nối với tổng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

>, <, = ?

a) 29 150 .?. 29 000 + 15                                                               

b) 18 628 .?. 8 620 + 10 000

c) 81 097 .?. 81 000 + 970                                                             

d) 44 000 – (40 000 + 4 000) .?. 0

Phương pháp giải:

- Tính giá trị các vế theo quy tắc đã học.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính.

a) 65 801 + 12 178                                                               

b) 27 613 + 1 548

c) 57 486 – 2 485                                                                  

d) 23 617 – 4 135

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép cộng, phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Chọn ý trả lời đúng.

Phương pháp giải:

a) Muốn tìm số hạng còn lại ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

b) Muốn tìm số hạng còn lại ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

c) Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

d) Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

a) 4 000 + .?. = 10 000

    10 000 – 4 000 = 6 000

Chọn A.

b) .?. + 10 600 = 11 000

    11 000 – 10 600 = 400

Chọn C.                                 

c) 80 000 – .?. = 60 000

    80 000 – 60 000 = 20 000

Chọn B.

d) .?. – 25 000 = 50 000

     50 000 + 25 000 = 75 000

Chọn C.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Một thư viện có 10 792 quyển sách. Trong đó sách lịch sử là 2 540 quyển, sách khoa học là 3 650 quyển, còn lại là sách văn học. Hỏi thư viện đó có bao nhiêu quyển sách văn học?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số sách lịch sử và sách khoa học.

Bước 2: Lấy tổng số sách có trong thư viện trừ đi tổng số sách lịch sử và sách khoa học ta tìm được số sách văn học.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 10 792 quyển sách

Sách lịch sử: 2 540 quyển

Sách khoa học: 3 650 quyển

Sách văn học: …? quyển

Bài giải

Tổng số sách lịch sử và sách khoa học là:

2 540 + 3 650 = 6 190 (quyển sách)

Số sách văn học trong thư viện là:

 10 792 – 6 190 = 4 602 (quyển sách)

Đáp số: 4 602 quyển sách.

Quảng cáo
close