Toán lớp 3 trang 38 - Làm quen với chữ số La Mã - SGK Chân trời sáng tạo

Đọc số I, V, X Xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ 4 giờ Viết các số sau bằng chữ số La Mã 1, 5, 10

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đọc số.

I, V, X

I, II, III

IV,V,VI, VII, VIII

IX, X, XI, XII, XIII

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII

XIX, XX

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng số La Mã từ 1 đến 20 để xác định số tương ứng rồi đọc.

Lời giải chi tiết:

I, V, X: Một, Năm, Mười

I, II, III: Một, Hai, Ba

IV,V,VI, VII, VIII: Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám

IX, X, XI, XII, XIII: Chín, Mười, Mười một, Mười hai, Mười ba

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII: Mười bốn, Mười lăm, Mười sáu, Mười bảy, Mười tám

XIX, XX: Mười chín, Hai mươi

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ

a, 4 giờ

b, 8 giờ

c, 7 giờ

d, 12 giờ

Phương pháp giải:

Xác định số La Mã tương ứng với các số tự nhiên rồi quay kim đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Viết các số sau bằng chữ số La Mã:

a, 1, 5, 10

b, 2, 3, 11, 12, 13

c, 4, 6, 14, 16

d, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng số La Mã từ 1 đến 20 để viết các số sang số La Mã.

Lời giải chi tiết:

a, 1, 5, 10 : I, V, X

b, 2, 3, 11, 12, 13: II, III, XI, XII, XIII

c, 4, 6, 14, 16: IV, VI, XIV, XVI

d, 7, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 20: VII, VIII, IX, XV, XVII, XVIII, XIX, XX

Vui học

Video hướng dẫn giải

Đọc nội dung trong hai hình bên.

Phương pháp giải:

Quan sát và đọc nội dung có trong hình vẽ.

Lời giải chi tiết:

Hội khỏe Phù Đổng lần thứ chín.

Ngày hội đọc sách lần thứ mười lăm.

 

Quảng cáo
close