Toán lớp 3 trang 17 - Tìm thừa số - SGK Chân trời sáng tạo

Tìm thừa số chưa biết. Số?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tìm thừa số chưa biết.

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a, ..?.. x 2 = 20

    20 : 2 = 10

b, 2 x ..?.. = 18

   18 : 2 = 9

c, 5 x ..?.. = 20

   20 : 5 = 4

Quảng cáo
decumar

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Số bánh có tất cả = Số bánh trong mỗi hộp x Số hộp đựng bánh

Số hộp đựng bánh = Số bánh có tất cả : Số bánh trong mỗi hộp

Số bánh trong mỗi hộp = Số bánh có tất cả : Số hộp đựng bánh

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close