Toán lớp 3 trang 46 - Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm - SGK Chân trời sáng tạo

Những hình nào đã được chia thành các phần bằng nhau? Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Những hình nào đã được chia thành các phần bằng nhau?

Phương pháp giải:

Quan sát rồi chỉ ra các hình được chia thành các phần bằng nhau.

Lời giải chi tiết:

Hình B và hình D đã được chia thành các phần bằng nhau.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ? (Nói theo mẫu)

Phương pháp giải:

- Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

- Bước 2: Kết luận đã tô màu một phần mấy mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

a) Hình vẽ được chia thành 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình a.

b) Hình vẽ được chia thành 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Đã tô màu $\frac{1}{2}$ hình b.

c) Hình vẽ được chia thành 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Đã tô màu $\frac{1}{3}$ hình c.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

a, Gấp một mảnh giấy hình vuông để chia mảnh giấy thành 4 phần bằng nhau.

Ví dụ:

b, Tô màu $\frac{1}{4}$ mảnh giấy hình vuông ở câu a.

Phương pháp giải:

Gấp theo đường nét đứt để được 4 phần bằng nhau rồi tô màu 1 phần.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đã tô màu $\frac{1}{5}$ của những hình nào ?

Phương pháp giải:

- Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

- Bước 2: Kết luận theo yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Hình A và hình C được chia thành 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Vậy đã tô màu $\frac{1}{5}$ hình A và hình C.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông của những hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

Bước 2: Kết luận hình được tô $\frac{1}{3}$ số ô vuông.

Lời giải chi tiết:

- Hình A có 3 ô vuông, tô màu 1 ô vuông. Đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình A.

- Hình B có 6 ô vuông, tô màu 2 ô vuông. Đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình B

- Hình C có 12 ô vuông, tô màu 4 ô vuông. Đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông ở hình C

- Hình D có 12 ô vuông, tô màu 3 ô vuông. Đã tô màu $\frac{1}{4}$ số ô vuông ở hình D

Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$ số ô vuông của hình A, B, C.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đã khoanh vào $\frac{1}{2}$ số cúc áo của những hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số chiếc cúc áo ở mỗi hình rồi chia cho 2.

Bước 1: Chọn hình có số cúc áo được khoanh bằng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

- Hình A có 4 chiếc cúc áo, khoanh vào 2 cúc áo. Đã khoanh vào $\frac{1}{2}$ số cúc áo của hình A.

- Hình B có 6 chiếc cúc áo, khoanh vào 2 cúc áo. Đã khoanh vào $\frac{1}{3}$ số cúc áo của hình B.

- Hình C có 6 chiếc cúc áo, khoanh vào 3 cúc áo. Đã khoanh vào $\frac{1}{2}$ số cúc áo của hình C.

Vậy đã khoanh vào $\frac{1}{2}$ số cúc áo của hình A và hình C.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Đã khoanh vào $\frac{1}{4}$ số con vật ở hình nào?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số con vật ở mỗi hình rồi chia cho 4.

Bước 1: Chọn hình có số con vật được khoanh bằng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

- Hình A có 12 con vật, khoanh vào 4 con vật. Đã khoanh vào $\frac{1}{3}$ số con vật của hình A. 

- Hình B có 12 con vật, khoanh vào 3 con vật. Đã khoanh vào $\frac{1}{4}$ số con vật của hình B. 

- Hình C có 12 con vật, khoanh vào 6 con vật. Đã khoanh vào $\frac{1}{2}$ số con vật của hình C. 

Vậy đã khoanh vào $\frac{1}{4}$ số con vật ở hình B.

Quảng cáo
close