Toán lớp 3 trang 12 - So sánh các số có bốn chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Cho bốn số: 4 725, 4 275, 4 752, 4 527. a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn. Bể thứ nhất chứa được 2 100 l nước, bể thứ hai chứa được 1 200 l nước

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

>, <, =

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của vế có phép tính cộng.

- So sánh:

+) Các số có ít chữ số hơn bé hơn.

+) Nếu hai số có cùng số chữ số thì so sánh các cặp chữ số cùng hàng lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Cho bốn số: 4 725, 4 275, 4 752, 4 527.

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Tìm vị trí của mỗi số đã cho trên tia số trong hình dưới đây.

Phương pháp giải:

a) So sánh các số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Áp dụng kiến thức: Trên tia số, số bên trái bé hơn số bên phải, từ đó điền số thích hợp vào mỗi vị trí.

Lời giải chi tiết:

a) So sánh các số ta có: 4 275 < 4 527 < 4 725 < 4 752.

Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: 4 275, 4 527, 4 725, 4 752.

b)

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Trả lời các câu hỏi.

a) Bể thứ nhất chứa được 2 100$\ell $ nước, bể thứ hai chứa được 1 200 $\ell $ nước. Bể nào chứa được nhiều nước hơn?

b) Anh Hai đã chạy được 750 m, anh Ba đã chạy được 1 km. Quãng đường đã chạy được của ai dài hơn?

Phương pháp giải:

a) So sánh số lít nước mà mỗi bể chứa được rồi trả lời câu hỏi.

b) Đổi 1 km = 1000 m, so sánh quãng đường của hai người chạy được rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:  2 100 $\ell $ > 1 200 $\ell $. Vậy bể thứ nhất chứa được nhiều nước hơn.

b) Đổi 1 km = 1 000 m

Ta có 750 m < 1 000 m. Vậy anh Bã đã chạy được quãng đường dài hơn.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Quan sát bảng bên và cho biết:

a) Hai ngọn núi Bạch Mã và Pu Ta Leng, ngọn núi nào cao hơn?

b) Ngọn núi nào cao nhất?

c) Sắp xếp tên các ngọn núi theo thứ tự từ cao đến thấp.

Phương pháp giải:

So sánh chiều cao của các ngọn núi rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 1 444 m < 3 096 m

Vậy ngọn núi Pu Ta Leng cao hơn ngọn núi Bạch Mã.

b) Ta có: 986 < 1 444 < 3 096 < 3 143

Vậy ngọn núi Phan Xi Păng cao nhất.

c) Tên các ngọn núi theo thứ tự từ cao đến thấp là: Phan Xi Păng, Pu Ta Leng, Bạch Mã, Bà Đen.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Làm tròn số đến hàng nghìn.

Ví dụ:

a) Làm tròn số 4 521 đến hàng nghìn thì được số .?.

b) Làm tròn số 6 480 đến hàng nghìn thì được số .?.

c) Làm tròn số 2 634 đến hàng nghìn thì được số .?.

Phương pháp giải:

- Nếu chữ số hàng trăm là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng nghìn.

- Nếu chữ số hàng trăm là 5, 6, 7, 8,9 thì thêm 1 vào chữ số hàng nghìn.

- Sau khi làm tròn số đến hàng nghìn thì hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị đều là số 0

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn số 4 521 đến hàng nghìn thì được số 5 000 (vì chữ số hàng trăm là 5).

b) Làm tròn số 6 480 đến hàng nghìn thì được số 6 000 (vì chữ số hàng trăm là 4).

c) Làm tròn số 2 634 đến hàng nghìn thì được số 3 000 (vì chữ số hàng trăm là 6).

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Trang trại có bao nhiêu con bò?

Số con bò của trang trại là số có bốn chữ số.

Nếu làm tròn số này đến hàng nghìn thì được số 10 000.

Nếu gạch bỏ chữ số hàng nghìn thì được số lớn nhất có ba chữ số.

Lời giải chi tiết:

Nếu gạch bỏ chữ số hàng nghìn thì được số lớn nhất có ba chữ số nên số cần tìm có dạng ....999

Nếu làm tròn số này đến hàng nghìn thì được số 10 000 nên chữ số hàng nghìn là 9.

Vậy trang trại có 9999 con bò.

Quảng cáo
close