Toán lớp 3 trang 15 - Ôn tập phép chia - SGK Chân trời sáng tạo

Tính. Viết các phép chia (theo mẫu). Số? a, Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong ..?.. ngày

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Đọc các phép nhân trong bảng nhân 2 (hay bảng nhân 5), đọc các phép chia theo mẫu.

Phương pháp giải:

Em đọc các phép nhân và phép chia và các phép chia theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ: 5 x 8 = 40

          40 : 5 = 8

          40 : 8 = 5

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 2, chia 5 đã học.

Lời giải chi tiết:

a, 12 : 2 = 6                         20 : 2 = 10

    18 : 2 = 9                         2 : 2 = 1

b, 10 : 5 = 2                         50 : 5 = 10

    45 : 5 = 9                         35 : 5 = 7

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

a, Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong ..?.. ngày.

b, Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau, bạn đọc xong 35 trang sách trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được ..?.. trang sách.

c, Mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được ..?.. trang sách. 

Phương pháp giải:

a, Số ngày Vân đọc xong 20 trang sách = 20 trang sách : Số trang sách đọc mỗi ngày

b, Số trang sách Tiến đọc được mỗi ngày =  Số trang sách : Số ngày đọc sách.

c, Số trang sách Thu đọc được trong 6 ngày = Số trang sách đọc trong 1 ngày x 6

Lời giải chi tiết:

a, Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong 10 ngày. (Vì 20 : 2 = 10)

b, Mỗi ngày Tiến đọc số trang sách như nhau, bạn đọc xong 35 trang sách trong 5 ngày. Mỗi ngày Tiến đọc được 7 trang sách. (Vì 35 : 5 = 7)

c, Mỗi ngày Thu đọc 5 trang sách. Sau 6 ngày Thu đọc được 30 trang sách. (Vì 5 x 6 = 30)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Dưới đây là một số miếng dán dùng làm phần thưởng.

a, Hãy phân loại các miếng dán trên.

b, Mỗi loại có bao nhiêu miếng dán?

c, Cô giáo thưởng đều các miếng dán cho 5 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu miếng dán mỗi loại?

Phương pháp giải:

a, Các miếng dán được chia thành hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật hoặc hình con ếch, con mèo, con voi. Do đó ta có hai cách phân loại miếng dán.

b, Sử dụng phép nhân (hoặc đếm) để tìm số miếng dán mỗi loại.

c, Để biết mỗi bạn nhận được bao nhiêu miếng dán mỗi loại ta lấy số miếng dán mỗi loại chia cho số bạn được nhận.

Lời giải chi tiết:

a, Có ba loại miếng dán: Miếng dán hình con ếch, miếng dán hình con mèo, miếng dán hình con voi.

b, Số miếng dán hình con ếch là 10 miếng dán

    Số miếng dán hình con mèo là 5 miếng dán

    Số miếng dán hình con voi là 20 miếng dán

c, Một bạn nhận được số miếng dán hình con ếch là 10 : 5 = 2 miếng dán

Một bạn nhận được số miếng dán hình con mèo là 5 : 5 = 1 miếng dán

Một bạn nhận được số miếng dán hình con voi là 20 : 5 = 4 miếng dán

Vậy mỗi bạn nhận được 2 miếng dán hình con ếch, 1 miếng dán hình con mèo, 4 miếng dán hình con voi.

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Số ?

Lớp 3C có 20 con thú bông để biểu diễn múa rối tay (xem hình).

a, Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần ..?.. bạn tham gia biểu diễn.

b, Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần ...?.. bạn tham gia biểu diễn.

Phương pháp giải:

Ta có 1 cặp thú bông là 2 con thú bông.

a) Để tính số bạn tham gia biểu diễn (mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông) ta lấy 20 chia cho 2

b, Để tính số bạn tham gia biểu diễn (mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông) ta lấy 20 chia cho 5

Lời giải chi tiết:

a, Nếu mỗi bạn điều khiển 1 cặp thú bông thì cần 10 bạn tham gia biểu diễn. (Vì 20 : 2 = 10)

b, Nếu mỗi bạn điều khiển 5 con thú bông thì cần 4 bạn tham gia biểu diễn. (Vì 20 : 5 = 4)

Quảng cáo
close