Toán lớp 3 trang 14 - Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 - SGK Chân trời sáng tạo

Gia đình bác Tám thu hoạch măng cụt và xoài. Măng cụt cân được 2 320 kg. Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa, đi qua Thủ đô Hà Nội, dài .?. km

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hành

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp giải:

- Đặt tính: Viết phép cộng hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Luyện tập

Video hướng dẫn giải

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

- Áp dụng công thức: Số hạng + Số hạng = Tổng.

- Ta có thể “đặt tính rồi tính” ra nháp rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

a) 5 000 + 2 000 + 1 000 = 7 000 + 1 000

                                      = 8 000      

1 800 + 1 200 + 6 000 = 3 000 + 6 000

                                  = 9 000

b) 4 000 + 3 000 + 3 000 = 7 000 + 3 000

                                       = 10 000

4 900 + 500 + 100 = 5 400 + 100

                             = 5 500

Bài 3

Video hướng dẫn giải

>, <, = ?

>, <, = ?

a) 3 000 + 800 + 20 + 5    .?.   3 825

b) 9 100 + 380 + 15    .?.    9 500

c) 6 000 + 4    .?.    4 600

d) 2 000 + 70 + 8    .?.   2 780

Phương pháp giải:

- Tính tổng các số ở vế trái.

- So sánh 2 vế rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 3 000 + 800 + 20 + 5 = 3 825

b) Ta có 9 100 + 380 + 15 = 9 495

     9 100 + 380 + 15 < 9 500

c) 6 000 + 4 > 4 600

d) Ta có 2 000 + 70 + 8 = 2078

    2 000 + 70 + 8 < 2 780

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Gia đình bác Tám thu hoạch măng cụt và xoài. Măng cụt cân được 2 320 kg. Khối lượng xoài nhiều hơn măng cụt là 520 kg. Hỏi gia đình bác Tám thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam măng cụt và xoài?

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính số kg xoài bằng cách lấy số kg măng cụt cộng với 520 kg.

Bước 2: Tính số kg măng cụt và xoài thu được bằng cách lấy số kg xoài cộng với số kg măng cụt.

 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Măng cụt: 2 320 kg

Xoài nhiều hơn măng cụt: 520 kg

Tất cả: … ? kg

Bài giải

Khối lượng xoài gia đình bác Tám thu hoạch được là:

2 320 + 520 = 2 840 (kg)

Gia đình bác Tám thu hoạch được số kg măng cụt và xoài là:

2 320 + 2 840 = 5 160 (kg)

Đáp số: 5 160 kg

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Số?

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa, đi qua Thủ đô Hà Nội, dài .?. km.

Phương pháp giải:

Quãng đường từ TP. Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa đi qua Thủ đô Hà Nội = Khoảng cách từ TP. Hồ Chí Minh đến Thủ đô Hà Nội + Khoảng cách từ Thủ đô Hà Nội đến thị xã Sa Pa.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thị xã Sa Pa, đi qua Thủ đô Hà Nội là

1 726 + 320 = 2 046 (km)

Đáp số: 2 046 km

Quảng cáo
close