Toán lớp 3 trang 60 - Bảng chia 6 - SGK Chân trời sáng tạo

Tính nhẩm. Số? Đã tô màu một phần mấy mỗi hình ?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng chia 6.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đã tô màu một phần mấy mỗi hình?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu.

Bước 2: Kết luận đã tô màu một phần mấy mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

Hình A được chia làm 4 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu $\frac{1}{4}$ hình A.

Hình B được chia làm 2 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu $\frac{1}{2}$hình B.

Hình C chia làm 6 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu $\frac{1}{6}$hình C.

Hình D chia làm 3 phần bằng nhau, tô màu 1 phần.

Đã tô màu $\frac{1}{3}$hình D.

Hình E chia làm 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần

Đã tô màu $\frac{1}{5}$hình E.

Quảng cáo
close