Toán lớp 3 trang 69 - Em làm được những gì - SGK Chân trời sáng tạo

Chọn ý trả lời đúng. Chiều dài cơ thể vooc chà vá chân nâu được tính từ đỉnh đầu đến chót đuôi. Mỗi chú kiến nâu dài 6mm. Con sâu dài 2 cm 5 mm.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Hoàn thiện bảng nhân sau:

b, Cách sử dụng bảng nhân.

Sử dụng bảng để tính:

Phương pháp giải:

Dựa vào bảng nhân để tìm kết quả các phép tính.

Lời giải chi tiết:

a)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Số?

Phương pháp giải:

- Khối lượng gạo ở tất cả các bao = Khối lượng gạo trong mỗi bao x số bao

- Số bao gạo = Khối lượng gạo ở tất cả các bao : khối lượng gạo trong mỗi bao

- Khối lượng gạo trong mỗi bao = Khối lượng gạo ở tất cả các bao : số bao

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép nhân và phép chia.

- Đếm số phần bằng nhau và số phần đã tô màu rồi chọn đáp án thích hợp.

- Đếm số ngôi sao ở mỗi hình để xác định quy luật.

Lời giải chi tiết:

a, Ta có 141  x 7 = 987. Chọn C

b, 98 : 8 = 12 (dư 2). Chọn B

c, Hình D có 5 phần bằng nhau, tô màu 1 phần. Vậy số phần đã tô màu là $\frac{1}{5}$ hình D. Chọn B

d, Hình thứ nhất có 4 ngôi sao (4 x 1 = 4)

    Hình thứ hai có 8 ngôi sao (4 x 2 = 8)

    Hình thứ ba có 12 ngôi sao (4 x 3 = 12)

     ....

   Vậy hình thứ mười có 4 x 10 = 40 ngôi sao (4 x 10 = 40)

   Chọn C.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Số?

Chiều dài cơ thể voọc chà vá chân nâu được tính từ đỉnh đầu đến chót đuôi. Voọc chà vá chân nâu thường có chiều dài cơ thể gấp 2 lần chiều dài đuôi của chúng.

Nếu một con voọc chà vá chân nâu có đuôi dài 30 cm thì cơ thể con voọc đó dài khoảng ..?.. cm.

Phương pháp giải:

Để tính chiều dài cơ thể vooc chà vá chân nâu ta lấy chiều dài đuôi nhân với 2

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Đuôi: 30 cm

Cơ thể: gấp đôi chiều dài đuôi

Cơ thể: ... cm?

Bài giải

Ta có 30 x 2 = 60

Nếu một con voọc chà vá chân nâu có đuôi dài 30 cm thì cơ thể con voọc đó dài khoảng 60 cm.

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Chuyển đổi đơn vị (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi 1 cm = 10 mm     ;     1 m = 100 cm

Lời giải chi tiết:

Vui học

Video hướng dẫn giải

Mỗi chú kiến nâu dài 6mm. Con sâu dài 2 cm 5 mm. 4 chú kiến nâu xếp nối đuôi thành một hàng dọc thì có dài hơn con sâu này không ?

Phương pháp giải:

Bước 1: Đổi các chiều dài của con sâu về đơn vị mi-li-mét.

Bước 2: Tính độ dài 4 chú kiến nâu

Bước 3: So sánh và trả lời yêu cầu của đề bài.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 2cm 5mm = 25 mm

4 chú kiến nâu xếp nối đuôi thành một hàng dọc có chiều dài là

                           6 x 4 = 24 (mm)

Ta có 24 mm < 25 mm . Như vậy 4 chú kiến nâu xếp nối đuôi thành một hàng dọc không dài hơn con sâu.

Quảng cáo
close