Toán lớp 3 trang 86 - Ôn tập các số trong phạm vi 1 000 - SGK Chân trời sáng tạo

Đã tô màu 1/2 hình nào? Hình chữ nhật sau được tô theo ba màu: xanh, hồng, vàng,... Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a, Đọc số: 275, 609, 121, 584, 930

b, Viết số

  • Bốn trăm bảy mươi mốt
  • Tám trăm linh một
  • Sáu mươi lăm
  • Một nghìn

c, Viết các số 748, 805, 160 thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Phương pháp giải:

- Để đọc (hoặc viết số) số có 3 chữ số ta đọc (hoặc viết) từ trái sang phải từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

- Để viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị ta xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của mỗi số rồi viết thành tổng.

Lời giải chi tiết:

a,

275: Hai trăm bảy mươi lăm

609: Sáu trăm linh chín

121: Một trăm hai mươi mốt

584: Năm trăm tám mươi tư

930: Chín trăm ba mươi

b,

Bốn trăm bảy mươi mốt: 471

Tám trăm linh một : 801

Sáu mươi lăm: 65

Một nghìn: 1 000

c,

748 = 700 + 40 + 8

805 = 800 + 5

160 = 100 + 60

Bài 2

Video hướng dẫn giải

a, >, <, =

b, Sắp xếp các số 401, 325, 329, 87 theo thứ tự từ bé đến lớn.

c, Tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất trong các số 725, 275, 257, 752.

Phương pháp giải:

So sánh các số để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a,

b, Ta có 87 < 325 < 329 < 401

Các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 87, 325, 329, 401

c, Ta có 752 > 725 > 275 > 257

Vậy số lớn nhất là 752, số bé nhất là 257

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Đã tô $\frac{1}{2}$ của hình nào?

Phương pháp giải:

Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu, từ đó xác định hình đã tô màu $\frac{1}{2}$

Lời giải chi tiết:

Hình A được chia làm 4 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu $\frac{1}{4}$ của hình A.

Hình B được chia làm 3 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu $\frac{1}{3}$ của hình B.

Hình C được chia làm 2 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu $\frac{1}{2}$ của hình C.

Chọn C.

Thử thách

Video hướng dẫn giải

Màu gì?

Hình chữ nhật sau được tô theo ba màu: xanh, hồng, vàng.

Đã tô $\frac{1}{6}$ số ô vuông của hình bằng màu ..?..

Đã tô $\frac{1}{3}$ số ô vuông của hình bằng màu ..?..

Đã tô $\frac{1}{2}$số ô vuông của hình bằng màu ..?..       

Phương pháp giải:

- Đếm tổng số ô vuông có trong hình và số ô vuông màu xanh, màu hồng và màu vàng.

- Lấy tổng số ô vuông lần lượt chia cho 6, 3, 2 rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

Hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông.

Có 2 ô vuông màu xanh. Đã tô $\frac{1}{6}$ số ô vuông của hình bằng màu xanh.

Có 4 ô vuông màu hồng. Đã tô $\frac{1}{3}$ số ô vuông của hình bằng màu hồng.

Có 6 ô vuông màu vàng. Đã tô $\frac{1}{2}$số ô vuông của hình bằng màu vàng.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

a, Làm tròn số đến hàng chục.

  • Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số ..?..
  • Làm tròn số 435 đến hàng chục thì ta được số ..?..
  • Làm tròn số 384 đến hàng chục thì ta được số ..?..

b, Làm tròn số đến hàng trăm.

  • Làm tròn số 854 đến hàng trăm thì ta được số ..?..
  • Làm tròn số 947 đến hàng trăm thì ta được số ..?..
  • Làm tròn số 370 đến hàng trăm thì ta được số ..?..   

Phương pháp giải:

- Làm tròn đến hàng chục: Nếu chữ số hàng đơn vị lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng 1 đơn vị vào số đứng trước, nếu hàng đơn vị bé hơn 5 thì ta giữa nguyên, sau khi làm tròn hàng đơn vị là số 0.

- Làm tròn đến hàng trăm: Nếu chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng một đơn vị vào số đứng trước, nếu hàng chục nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên, sau khi làm tròn hàng chục và đơn vị là số 0.

Lời giải chi tiết:

a,

Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số 20

Làm tròn số 435 đến hàng chục thì ta được số 440

Làm tròn số 384 đến hàng chục thì ta được số 380

b,

Làm tròn số 854 đến hàng trăm thì ta được số 900

Làm tròn số 947 đến hàng trăm thì ta được số 900

Làm tròn số 370 đến hàng trăm thì ta được số 400

Khám phá

Video hướng dẫn giải

Một con mực ống khổng lồ nặng 495 kg. Nếu làm tròn số đến hàng trăm thì ta nói:

Con mực này nặng khoảng …?... kg.

Phương pháp giải:

Làm tròn đến hàng trăm:

Nếu chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng 1 đơn vị vào chữ số hàng trăm, nếu hàng chục nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên chữ số hàng trăm, sau khi làm tròn ta viết hàng chục và đơn vị là số 0.

Lời giải chi tiết:

Con mực này nặng khoảng 500 kg. (Vì chữ số hàng chục là 9, ta cộng thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng trăm)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Số?

a, 387 gồm ..?.. trăm, ..?.. chục, ..?.. đơn vị.

b, Số liền sau của 799 là ..?..

c, Số tròn chục lớn hơn 25 nhưng bé hơn 35 là ..?..

d, Số có hai chữ số, làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là ..?..

Phương pháp giải:

a, Xác định số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị

b, Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó 1 đơn vị.

c, Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị bằng 0.

d, Dựa vào cách làm tròn số đến hàng chục để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a, 387 gồm 3 trăm, 8 chục, 7 đơn vị

b, Số liền sau của 799 là 800

c, Số tròn chục lớn hơn 25 và nhưng bé hơn 35 là 30

d, Số có hai chữ số làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 , 33 , 34

Bài 6

Video hướng dẫn giải

Hình sau có bao nhiêu mảnh ghép?

Ước lượng: Có khoảng ..?.. mảnh ghép                       Đếm: Có ..?.. mảnh ghép

Phương pháp giải:

Bước 1: Đếm số mảnh ghép trong mỗi hàng và số hàng, từ đó ước lượng số mảnh ghép.

Bước 2: Đếm số mảnh ghép trong bước ảnh

Lời giải chi tiết:

Mỗi hàng có khoảng 10 mảnh ghép, và có 6 hàng. Vậy ta ước lượng có khoảng 60 mảnh ghép.

Ước lượng: Có khoảng 60 mảnh ghép  

Đếm: Có 61 mảnh ghép

Quảng cáo
close