Lý thuyết: So sánh các số có bốn chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

So sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải .....

Quảng cáo

Quảng cáo
close