Hoạt động vận dụng 2 trang 15 GDQP 10 KNTT

Từ những kiến thức đã học, em có nhận thức gì về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với Tổ quốc?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Quảng cáo

Đề bài

Vận dụng 2 (trang số 15, SGK GDQP&AN)

Từ những kiến thức đã học, em có nhận thức gì về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với Tổ quốc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân, thông qua hình tượng của thế hệ đi trước hãy đưa ra câu trả lời

Lời giải chi tiết

- Gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nghĩa vụ công dân

- Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia

- Chủ động đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật; tham gia quản lý nhà nước và xã hội

- Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật

- Xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh tạo việc làm; tham gia bảo vệ môi trường và các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội

- Tích cực tham gia hoạt động chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close