Hoạt động kiểm tra 2 trang 13 GDQP 10 KNTT

Quan sát hình 2.1 và cho biết vị trí, chức năng của sĩ quan?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Kiểm tra 2.1 (trang số 12, SGK GDQP&AN)

Quan sát hình 2.1 và cho biết vị trí, chức năng của sĩ quan?

Phương pháp giải:

Nội dung SGK trang số 12 phần 2. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Lời giải chi tiết:

Vị trí, chức năng sĩ quan (điều 2): Là lực lượng nòng cốt và là thành phần chủ yếu trong đội ngũ cán bộ quân đội, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ khác, bảo đảm cho quân đội sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao

Kiểm tra 2.2 (trang số 13, SGK GDQP&AN)

Hãy nêu nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan đối với Tổ quốc?

Phương pháp giải:

Nội dung SGK trang số 12 phần 2. Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Lời giải chi tiết:

* Nghĩa vụ của Sĩ quan với Tổ quốc:

- Sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc

- Thường xuyên giữ gìn và trau rồi đạo đức cách mạng, học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, kiến thức năng lực chính trị, quân sự, văn hóa, chuyên môn và thể lực để hoàn thành nhiệm vụ

- Tuyệt đối phục tùng chỉ huy, nghiêm chỉnh chấp hành điều lệnh, điều lệ, chế độ, quy định của quân đội, giữ bí mật quân sự, bí mật quốc gia

- Thường xuyên chăm lo lợi ích vật chất và tinh thân cho bộ đội

* Trách nhiệm của sĩ quan đối với Tổ quốc:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về những mệnh lệnh của mình; lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ của đơn vị theo chức trách được giao; bảo đảm cho đơn vị sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong bất kì hoàn cảnh, điều kiện nào…

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close