Hoạt động kiểm tra 1 trang 12 GDQP 10 KNTT

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu gợi ý

Quảng cáo

Đề bài

Kiểm tra 1 (trang số 13, SGK GDQP&AN)

Hãy hoàn thành bảng theo mẫu gợi ý

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Mục tiêu

Đối tượng học

Nội dung học

Phát triển bản thân

 

 

   

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung phần 1. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh SGK -11

Lời giải chi tiết

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Mục tiêu

Đối tượng học

Nội dung học

Phát triển bản thân

Giáo dục cho công dân về kiến thức quốc phòng và an ninh để phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống dựng nước và giữ nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Công dân có quyền và trách nhiệm học tập, nghiên cứu để nắm vững kiến thức quốc phòng và an ninh

Một số hiểu biết chung về luật Quốc phòng an ninh, điều lệnh đội ngũ, Kĩ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật bộ binh, một số hiểu biết về phòng thủ dân sự, kiến thức phổ thông về phòng không nhân dân

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề là môn học chính khóa. Bảo đảm cho học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close