Lý thuyết: Tháng - năm - SGK chân trời sáng tạo

Một năm có 12 tháng. Mỗi tháng có 30, 31, 28 hoặc 29 ngày

Quảng cáo

Quảng cáo
close