Lý thuyết: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 - SGK Chân trời sáng tạo

Để trừ các số có bốn chữ số ta đặt tính và tính như trừ các số có ba chữ số

Quảng cáo

Quảng cáo
close