Lý thuyết: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng - SGK chân trời sáng tạo

A, O, B là ba điểm thẳng hàng. O là điểm ở giữa hai điểm A và B

Quảng cáo

Quảng cáo
close