Lý thuyết: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số - SGK chân trời sáng tạo

Xếp đều 136 quyển sách vào 4 ngăn tủ. Mỗi ngăn có bao nhiêu quyển?

Quảng cáo

Quảng cáo
close