Lý thuyết: Các số có năm chữ số - SGK Chân trời sáng tạo

Viết số 45 273. Đọc số Bốn mươi lăm nghìn hai trăm bảy mươi ba ....

Quảng cáo

Quảng cáo
close