Từ vựng Unit Starter Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựng về chủ đề chào hỏi, số từ 1-10, màu sắc.

Quảng cáo

UNIT STARTER: HELLO!

(Xin chào!) 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19.  

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Quảng cáo
close