Từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựng về chủ đề các hoạt động em có thể hoặc không thể làm trong việc bảo tàng, các tính từ miêu tả.

Quảng cáo

UNIT 10. MAY I TAKE A PHOTO?

 

(Mình có thể chụp một tấm ảnh không?) 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Quảng cáo
close