Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson Two trang 77 Family and Friends

1. Listen to the story again. 2. Listen and say. 3. Listen and say Yes or No. 4. Look and say.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story again.

(Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)


Bài 2

2. Listen and say.

(Nghe và nói.)


  

*Let’s learn! (Hãy học nào!)

- May I visit the gift shop? (Tôi có thể đi đến cửa hàng quà tặng được không?)

  Yes, you may(Được, bạn có thể.)

- May I take a photo? (Tôi có thể chụp ảnh được không?)

  No, you may not. (Không, bạn không thể.)

Bài 3

3. Listen and say Yes or No.

(Nghe và nói Yes hoặc No.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. May I listen to an audio guide? (Em có thể nghe băng hướng dẫn không ạ?)

2. May I take a photo? (Em có thể chụp ảnh không ạ?)

Lời giải chi tiết:

1. a      2. a

Bài 4

4. Look and say.

(Nhìn và nói.)

 May I listen to an audio guide? (Em có thể nghe băng hướng dẫn không ạ?)

 Yes, you may. (Được, em có thể.) 

Phương pháp giải:

May I ____ ? (Tôi có thể ____ được không?)

Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

No, you may not. (Không, bạn không thể.)

Lời giải chi tiết:

1. May I listen to an audio guide? (Tôi có thể nghe thuyết trình trên máy được không?)

    Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

2. May I take a photo? (Tôi có thể chụp ảnh được không?)

    No, you may not. (Không, bạn không thể.)

3. May I draw a picture? (Tôi có thể vẽ tranh được không?)

    Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

May I have the pen, please? (Tôi có thể lấy cây bút mực được không?)

Quảng cáo
close