Từ vựng Unit 12 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựng về chủ đề các đồ vật trong lớp học.

Quảng cáo

UNIT 12. THOSE ARE OUR COMPUTERS. 

 

(Đây là máy vi tính của chúng ta.) 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Quảng cáo
close