Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson One trang 54 Family and Friends

1. Listen, point and repeat. 2. Listen and chant. 3. Listen and read.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


Bài nghe: 

skirt: chân váy

scarf: khăn quàng cổ

jeans: quần jeans, quần bò

boots: đôi bốt, ủng

shirt: áo sơ mi

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)


skirt: chân váy

scarf: khăn quàng cổ

jeans: quần jeans, quần bò

boots: đôi bốt, ủng

shirt: áo sơ mi

Bài 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


1. Look, here’s the train! (Nhìn xem, xe lửa đây rồi!)

2. Where are you? (Con đâu rồi?)

    We’re at the gate. I’m wearing a blue skirt and a red scarf.

    (Chúng con đang ở ngay cổng. Con đang mặc chân váy xanh và khăn choàng đỏ.)

3. And Joe? (Và còn Joe?)

    He’s wearing jeans and a yellow shirt. (Anh ấy đang mặc quần bò và áo sơ mi vàng.)

4. Here they are! (Họ đây rồi!)

    Hello and welcome! (Xin chào và chào mừng các con!)

Quảng cáo
close