Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 4 Lesson Two trang 97 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and read. 3. What are things that you can divide into halves, thirds, and quarters? Make a poster.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe  và chỉ. Lặp lại.)


a whole: toàn bộ, tất cả

a half: một nửa

a third: một phần ba

a quarter: một phần tư

three quarters: ba phần tư

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


 

DIVIDING SHAPES (Các hình dạng khi chia ra)

There are two halves in one whole shape.

(Chia làm phân nửa trong một cái nguyên hình dạng.)

There are three thirds in a whole.

(Chia làm ba phần ba (3/3) trong một cái nguyên hình dạng.)

There are four quarters in a whole cake!

(Chia làm bốn phần tư (4/4) trong một cái nguyên hình dạng.)

Look at the four equal shapes. Each shape is one quarter. Can you see three quarters?

(Nhìn vào bốn cái được chia bằng nhau. Mỗi một cái là một phần tư (1/4). Bạn có thể thấy được ba phần tư (3/4) không?)

Bài 3

3. What are things that you can divide into halves, thirds, and quarters? Make a poster.

(Những thứ gì bạn có thể chia làm phân nửa, một phần ba, và một phần tư? Làm thành một tấm áp phích.)


Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close