Ngữ pháp Unit 9 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Các cấu trúc hỏi đáp về khả năng có thể làm được gì của ai đó.

Quảng cáo

Nói về khả năng có thể làm gì

Để nói về khả năng có thể làm gì, chúng ta sử dụng cấu trúc với can/can’t:

S + can/can’t + Động từ nguyên mẫu. (… có thể/không thể …)

Lưu ý: can’t = cannot (không thể)

Ví dụ:

I can play the piano. (Tôi có thể chơi đàn dương cầm.)

I can’t drive a car. (Tôi không thể lái xe ô tô.)

She can sing very well. (Cô ấy có thể hát rất hay.)

A bird can’t read. (Một chú chim thì không thể đọc.)

*Mở rộng: Các em cũng có thể dùng can trong câu hỏi về khả năng của người/vật nào đó:

What can + S + do? (… có thể làm gì?)

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta dùng cấu trúc nói về khả năng mà chúng ta vừa được học ở trên.

Ví dụ:

1. What can you do? (Cậu có thể làm gì?)

    I can draw. (Mình có thể vẽ.)

2. What can they do? (Họ có thể làm gì?)

    They can play tennis very well. (Họ có thể chơi quần vợt rất giỏi.)

3. What can he do? (Anh ấy có thể làm gì?)

    He can dance. (Anh ấy có thể nhảy.) 

Quảng cáo
close