Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson Four trang 13 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Point and say the words that begin with a and b. 3. Listen and circle.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


Aa – apple (quả táo)

Aa – Annie 

Bb – bat (gậy bóng chày)

Bb – ball (quả bóng)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Point and say the words that begin with a and b.

(Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái a và b.)

Lời giải chi tiết:

ball (quả bóng) - bat (gậy bóng chày)Annie - apple (quả táo)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /b/ - ball (quả bóng)

2. /a/ - apple (quả táo)

3. /b/ - bat (cây gậy bóng chày)

4. / a/ - Annie

5. /b/ - bat (cây gậy bóng chày)

6. /b/ - ball (quả bóng)

Lời giải chi tiết:

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

This is an apple.

(Đây là một quả táo.) 

Quảng cáo
close