Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựng về chủ đề những đặc điểm về ngoại hình.

Quảng cáo

UNIT 6. I HAVE NEW FRIEND. 

Quảng cáo
decumar

 

(Tớ có một người bạn mới.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Quảng cáo
close