Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson Four trang 18 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Point and say the words that begin with c and d. 3. Listen and circle.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


Cccat (con mèo)

Cccookie (bánh quy)

Dddog (con chó)

Dddesk (bàn học)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Point and say the words that begin with c and d.

(Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái c và d.)

Lời giải chi tiết:

cat (con mèo) - cookie (bánh quy) desk (bàn học) - dog (con chó)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

1. /d/ - dog (con chó)

2. /c/ - cat (con mèo)

3. /c/ - cookie (bánh quy)

4. /d/ - dog (con chó)

5. / d/ - desk (cái bàn học)

6. /c/ - cat (con mèo)

Lời giải chi tiết:

Let's talk!

Let’s talk!

(Hãy nói!)

This is a cat. (Đây là một con mèo.)

Quảng cáo
close