Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson One trang 32 Family and Friends

1. Listen, point and repeat. 2. Listen and chant. 3. Listen and read.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)


elephant: con voi

giraffe: hươu cao cổ

monkey: con khỉ

big: to, lớn

tall: cao

little: nhỏ

Bài 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


1. The zoo. Great! I like animals. (Sở thú. Thật tuyệt! Tôi thích các con vật.)

     An elephant, Billy. (Con voi kìa, Billy.)

     Oh, no! I don’t like elephants. They’re big! (Ồ, không! Tôi không thích voi. Chúng to quá!)

2. Ahh! I don’t like giraffes. They’re tall! (Aaa! Tôi không thích hươu cao cổ. Chúng cao quá!)

3. Look over there! (Nhìn đằng kia kìa!)

4. Look! A monkey! I like monkeys! They’re little and I’m little, too.

   (Nhìn kìa! 1 con khỉ! Tôi thích khỉ! Chúng nhỏ và tôi cũng nhỏ.)

    Yes. They’re funny and you’re funny, too! (Vâng. Chúng thật vui nhộn và bạn cũng thật vui nhộn!)

Quảng cáo
close