Tiếng Anh lớp 3 Starter Lesson Four trang 7 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and sing.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


Alphabet song (Bài hát bảng chữ cái)

a b c, d e f

g h i, j k l

This is the alphabet. (Đây là bảng chữ cái.)

Lots more letters to know! (Còn nhiều chữ cái nữa cần biết!)


m n o, p q r

s t u, v w x,

This is the alphabet. (Đây là bảng chữ cái.)

Two more letters to go! (Hãy đi đến 2 chữ cái nữa!)


y z. That’s the end. (y z. Hết rồi.)

Now, we can start again! (Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nào!)

Quảng cáo
close