Tiếng Anh lớp 3 Starter Lesson Five trang 8 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Ask and answer. 3. Listen and point.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


red: màu đỏ

brown: màu nâu

pink: màu hồng

green: màu xanh lá

black: màu đen

yellow: màu vàng

orange: màu cam

blue: màu xanh

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

- What color is it? (Nó màu gì?)

   It’s yellow. (Nó màu vàng.)

- What color is it? (Nó màu gì?)

   It’s pink. (Nó màu hồng.)

Bài 3

3. Listen and point. 

(Nghe và chỉ.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Quảng cáo
close