Tiếng Anh lớp 3 Starter Lesson Five trang 8 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Ask and answer. 3. Listen and point.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


red: màu đỏ

brown: màu nâu

pink: màu hồng

green: màu xanh lá

black: màu đen

yellow: màu vàng

orange: màu cam

blue: màu xanh

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

Lời giải chi tiết:

- What color is it? (Nó màu gì?)

   It’s yellow. (Nó màu vàng.)

- What color is it? (Nó màu gì?)

   It’s pink. (Nó màu hồng.)

3. Listen and point. 

(Nghe và chỉ.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Quảng cáo
close