Tiếng Anh lớp 3 Starter Lesson One trang 4 Family and Friends

1. Listen, point and repeat. 2. Listen and read.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Lời giải chi tiết:

1. My name’s Rosy. (Em tên Rosy.)

2. My name’s Tim. (Em tên Tim.)

3. Hello, class. My name’s Miss Jones. (Chào, cả lớp. Cô tên là Jones.)

Quảng cáo
close