Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson Two trang 17 Family and Friends

1. Listen to the story again. 2. Listen and say. 3. Look and write. 4. Write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story again.

(Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)


Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Listen and say.

(Nghe và nói.)


- That is his pen. (Đó là cây bút mực của anh ấy.)

- That is her book. (Đó là quyển sách của cô ấy.)

Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.)

Phương pháp giải:

That is her___. : Đó là ___ của cô ấy.

That is his___. : Đó là ___ của anh ấy.

Lời giải chi tiết:

- That is her eraser. (Đó là cục tẩy của cô ấy.)

- That is his pen. (Đó là cây bút mực của anh ấy.)

- That is his book. (Đó là quyển sách của anh ấy.)

- That is her pencil. (Đó là cây bút chì của cô ấy.)

Bài 4

4. Write.

(Viết.)


Phương pháp giải:

his: của anh ấy

her: của cô ấy

Lời giải chi tiết:

1. That is his pen. (Đó là cây bút mực của anh ấy.)

2. That is her eraser. (Đây là cục tẩy của cô ấy.)

3. That is his pencil. (Đây là cây bút chì của anh ấy.)

Let's talk!

Let’s talk!

(Hãy nói!)

That is her book. (Đó là quyển sách của cô ấy.)


Quảng cáo
close