Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựng về chủ đề các hoạt động.

Quảng cáo

UNIT 9. HE CAN RUN!

 

(Cậu ấy có thể chạy!) 

1. 

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Quảng cáo
close